Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים

ב- 10.5.2018 פרסמה רשות המיסים בישראל חוזר בעניין זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים. החוזר מבהיר
את עמדת רשות המיסים ודנה בשאלה מה דינו של אירוע גיבוש שעורך ומממן המעסיק, לעניין זקיפת שווי הטבה
לעובד, עלתה במספר מקרים בהם נתבקשנו להבהיר את עמדתנו בנוגע לנושא זה.
סוגיה זו נדונה גם בבית דין לענייני עבודה בפס"ד דה נשון טרפיק בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי.
כלל, במקרים בהם "טובת המעסיק" גוברת על "טובת העובד", אין לזקוף שווי לעובד המשתתף בפעיל.
הנחיה זו נועדה לאפיין את המקרים בהם ניתן לראות בפעילות גיבוש לעובדים, כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת
על טובת העובד.

להלן ההנחיה:
במקרים בהם מתקיימים כל התנאים שלהלן, ניתן לראות באירוע ככזה שבו טובת המעביד גוברת על טובת העובד,
ולכן, אין צורך לזקוף שווי לעובדים:
א. צרכי העבודה מצדיקים עריכת אירוע גיבוש לעובדים, כגון: מקומות עבודה בעלי מספר רב של עובדים, נדרשת
עבודת צוות וכיוצ"ב.
ב. ההחלטה על קיום האירוע היא של המעסיק והעובדים הרלוונטיים מוזמנים לאירוע.
ג. ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר מלא בגינם.
ד. העובדים לא זכאים לצרף בת/בן זוג לאירוע הגיבוש או לחלק ממנו (לרבות כל קרוב, כהגדרתו בסעיף 76 (ד)
לפקודת מס הכנסה).
ה. פעילות הגיבוש נערכת רק במהלך שבוע העבודה. במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע ו/או במהלך
חופשות, יש לזקוף שווי מלא על כל הפעילות.
ו. לו"ז הפעילות נקבע או מאושר על ידי המעסיק.
ז. הפעילות נערכת בישראל.
ח. מטרת הפעילות הינה לצורך שיפור העבודה והממשקים בין העובדים. כמו כן, הפעילות חייבת לכלול הרצאה
מקצועית או פעילות העשרה.

הבהרות ודגשים נוספים
* על המעסיק לשמור מסמכים מאמתים לקיום הכללים לעיל.
* העלויות בהן עמד המעסיק הינן סבירות ביחס לפעילות ומטרתה. לעניין זה, עלויות העומדות בהוראות תכ"מ, הינן
עלויות סבירות )נכון להיום - 400 ש"ח לפעילות של יום שלם ללא לינה או 700 ש"ח ליום לפעילות הכוללת לינה(.
* בכל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי הטבה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.