Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
יום ללא עישון – 31/05/2018

יום ללא עישון – 31/05/2018

יום ללא עישון – 31/05/2018

בכל שנה ב 31- במאי מצוין "יום ללא עישון" ברחבי העולם.
מטרתו של יום זה היא להעלות על סדר היום העולמי את נושא העישון ולהגביר את המודעות למניעת תמותה
ותחלואה ממחלות הנגרמות עקב עישון טבק.

חובות המעסיק להגבלת העישון במקום העבודה
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, אוסר, בין היתר, על העישון במקומות ציבוריים, ומטיל חובות על מחזיק
למעשה של מקום ציבורי.
החוק מונה מהם המקומות אשר יחשבו "מקום ציבורי", וביניהם, מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה
לעישון בידי הנהלת המקום, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק
להלן הכללים הרלוונטיים למקומות העבודה:
1 .קביעת שלטים-מחזיק של מקום ציבורי כבעלים, כשוכר או בכל אופן אחר, יקבע בו שלטים המורים על איסור
העישון. תקנות הגבלת עישון במקומות ציבוריים )קביעת שלטים(, מסדירות את צורתם, תוכנם, מספרם, מיקומם
ועיצובם של השלטים.
בהתאם לתקנות, במקום עבודה יותקן שלט, המורה על איסור העישון, בכל כניסה למקום העבודה ובכל קומה במקום
העבודה. כמו כן, נקבע בתקנות, מהו גודלו של שלט בכניסה וגודלו של שלו בכל קומה בהתאם לשטחו.
2 .חובת פיקוח- מחזיק של מקום ציבורי חייב לפקח ולמנוע, בין היתר, עישון במקום הציבורי, שבהחזקתו
3 .איסור הצבת מאפרה במקום ציבורי- מחזיק של מקום ציבורי לא יציב מאפרה במקום הציבורי שבהחזקתו.

עונשין
בהתאם לחוק, המפר את ההוראה בדבר איסור העישון, וכן המציב מאפרה במקום ציבורי, ו/או המפר את ההוראות
בדבר קביעת שלטים וחובת הפיקוח דינו קנס

אחריות נושא משרה בתאגיד
החוק מטיל אחריות על נושא משרה בתאגיד, לפיה הוא מחויב לפקח ולעשות כל שניתן למנוע הפרת הוראות ההחוק
לעניין קביעת שלטים, חובת הפיקוח ואיסור הצבת מאפרה. נושא משרה לעניין זה הינו "מנהל פעיל בתאגיד, שותף
למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.