Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
הרשות להגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

הרשות להגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

הרשות להגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

הרשות להגנת הפרטיות (אבטחת מידע)

בתאריך 8.5.2018 נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז 2017- (להלן: "התקנות").
התקנות רלוונטיות בכל הנוגע לנהלי אבטחת מידע וחלות על ארגונים אשר ברשותם מאגר מידע החייב ברישום,
ובכלל זה מאגרי מידע בהתייחס לנתונים על ואודות עובדים.

במסגרת יחסי העבודה אוסף המעסיק מידע אישי רחב על העובדים, במהלך העבודה השוטפת.

מעסיקים מנהלים "תיק עובד" אשר בו נאסף מידע שוטף על העובד הקשור ביחסי העבודה, ובכלל זה מידע אישי
בנוגע לעובד (כגון: פרטים מתוך טופס 101 פרטים אישיים, מספר תעודת זהות ופרטי בני משפחה, פרטים הנוגעים
למצבו האישי של העובד, אישורי מחלה, ועוד).

התקנות קובעות הסדר מקיף לגבי ההגנה על מאגרי מידע וניהולם על מנת למנוע פגיעה במידע ושימוש לרעה
במידע, שלא למטרות הלגיטימיות שלשמן נאסף.

על המעסיק חלה אחריות לנהל את מאגר המידע כך שהמידע יישמר בהתאם לדרישות אבטחת המידע. המעסיק הוא
ה"בעלים" של מאגר המידע" כמשמעותה של בעלות זו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- )להלן: "החוק"(.

לפניכם מצורף המדריך המלא ליישום תקנות אבטחת מידע

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/data_security_guide

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.