Skip links

מעונינים בשיחת הכרות עם נציגי השכר של Priority?
לחצו כאן >
הקיץ מגיע ואיתו גם תשלום דמי הבראה

הקיץ מגיע ואיתו גם תשלום דמי הבראה

הקיץ מגיע ואיתו גם תשלום דמי הבראה
 • מי זכאי לדמי הבראה

עובד  אשר השלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה יהיה זכאי לדמי הבראה. מחיר יום דמי הבראה הינו  378 ש"ח ליום במגזר הפרטי ו- 432 ש"ח ליום במגזר הציבורי.

 • קיימות 3 דרכים לשלם את דמי ההבראה:

 

 1. מועד תשלום דמי ההבראה

את קצובת ההבראה נהוג לשלם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, עם זאת, קיימות דרכים נוספים לתשלום דמי הבראה.

 1. תשלום דמי הבראה מידי חודש

מתוך הפסיקה עולה כי אין כל מניעה לפצל ולשלם את דמי הבראה כך שהם ישולמו מידי  חודש בחודשו, ברמה חודשית, וזאת בתנאי כי העובד הסכים לאופן תשלום זה.

 1. מימון של נופש, הוצאת העובדים לנופש בפועל, במקום תשלום דמי ההבראה בפסק דין הניתן בבית הדין האזורי לעבודה נקבע, כי ככלל אין לפסול תשלום דמי הבראה בדרך של מימון נופשבמקום תשלום דמי הבראה.

כדי שמימון הנופש ייחשב כתשלום דמי הבראה יש לעמוד בשני תנאים:

 • הודעה מוקדמת- המעביד מחויב להודיע לעובד מראש ובצורה מפורשת כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה, ולא למטרת אחרת כגון גיבוש חברתי וכיוצ"ב
 • הסכמת העובד- על העובד להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש הסכמת העובד יכולה להיות מפורשת או באמצעות התנהגות (כלומר, עצם היציאה לנופש בפועל על-ידי העובד פירושה שהוא מסכים לכך).

מימון הנופש על ידי המעסיק יחשב כהטבה לצרכי מס, העובדים ידרשו לשלם מס הכנסה על הנופש אשר ינוכה מתוך שכרם.

 

 • רישום דמי ההבראה בתלוש השכר

סעיף 24 לחוק הגנת השכר, המסדיר את חובות המעסיק ביחס לתלוש השכר, יש לכלול ולפרט בתלוש השכר את התשלומים האחרים בנוסף על השכר הרגיל כגון : גמול שעות נוספות, דמי חופשה דמי ומחלה דמי הבראה ועוד. תשלומים אלו יש לפרט את סוג התשלום , מספר היחידות עבורן שולם, ואת סכום התשלום.

 

 • חישוב הזכאות

תשלום דמי ההבראה מחושב לפי מספר ימי הבראה המגיעים לעובד בכל שנה בהתאם לוותק במקום העבודה, כשהם מוכפלים בשיעור התשלום בגין יום הבראה, המתעדכן מעת לעת .

הזכאות לימי הבראה על-פי צו ההרחבה למגזר הפרטי:

ותק בשנים ימי הזכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 10

 

במידה ולעובד נקבעה זכאות מטיבה במסגרת הסכם עבודה אישי, יש לנהוג על פיה.

 

 • שכר כולל דמי הבראה - תשלום שכר גלובלי

אמנם חוק הגנת השכר אוסר לכלול בשכרו של עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה חל עליו, גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי לגבי שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית.

ביה"ד הארצי התייחס לאפשרות לכלול רכיבים אחרים בשכר, לשם כך, חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר ,כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר.

בנוסף, השכר הכולל אינו יכול לפחות משכר המינימום.

 

 • חישוב דמי ההבראה במשרה חלקית

צו הרחבה קובע כי: "לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה". מכאן שיש להכפיל את אחוז המשרה בדמי ההבראה המגיעים לעובד במשרה מלאה, המחושבים בהתאם לתעריף ליום הבראה ולמכסת ימי ההבראה המגיעים לעובד, בהתאם לוותק שנצבר לזכותו.

 

הזכאות לדמי הבראה בגין תקופות היעדרות

 1. חופשה ללא תשלום

בהתאם לצו ההרחבה, לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום.

 1. מחלה בתשלום

דין דמי מחלה כדין שכר עבודה, מכאן שתקופת היעדרות בשל מחלה בגינה העובד מקבל דמי מחלה תהווה וותק לעניין זכאות לדמי הבראה.

 1. חופשה שנתית

דין דמי חופשה כדין שכר עבודה, מכאן תקופת היעדרות בשל חופשה שנתית שבה העובד מקבל דמי חופשה תהווה ותק לעניין זכאות לדמי הבראה.

 1. חופשת לידה

בהתאם לצו ההרחבה, לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי חוק.

על פי חוק עבודת נשים, חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות. חופשת הלידה של עובדת, שעבדה פחות משנים עשר חודשים לפני יציאתה לחופשת לידה היא חמישה עשר שבועות.

 1. שמירת הריון

חוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת הריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת.

מתוך פסיקת בית דין אזורי נקבע כי תקופת שמירת הריון תבוא בחשבון בבדיקה האם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה.

עם זאת, פסקי הדין של בית הדין האזורי לעבודה הנם פסק דין מנחים בלבד, ועד היום, טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

 1. תאונת עבודה

היעדרות בשל תאונת עבודה אינה מזכה בשכר מטעם המעסיק.

בפסיקה נקבע כי מאחר ובתקופה של תאונת עבודה העובד אינו זכאי לשכר מהמעסיק, הרי שיש לראות תקופה זו כחופשה ללא תשלום, שאינה צוברת זכויות. לפיכך פסק בית הדין שתקופת ההיעדרות מחמת תאונת עבודה אינה צוברת ותק להבראה. כמובן שמעסיק אשר רוצה להטיב עם העובד רשאי לעשות כך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.